fbpx

הסכם רכישת ערר

ינואר 2022

לכבוד
אורטל רייסמן בע”מ, ח.פ. 516229507, או מי מטעמה, לרבות עובד, מנהל ונותן שירותים
(“החברה”)
ג. א. נ.,
הנדון: כתב ויתור טענות בגין כתיבת ערר על תוצאות חלק א’ בבחינת ההסמכה של לשכת עוה”ד

הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת בזאת באופן סופי ובלתי חוזר כלפי החברה כי:

 1. כתב ויתור טענות זה נחתם על ידי, מרצוני החופשי ומבחירתי המלאה לאחר שבחרתי לקבל
  שירותים, הכוללים ייעוץ ו/או סיוע מהחברה בקשר להגשת ערר על חלק א’ (ניסוח משפטי)
  בבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין אליה ניגשתי במועד דצמבר 2021 (“השירות”).
 2. ידוע לי והובהר לי על ידי החברה כי מתן השירות הינו בנוגע לחלק א’ של הבחינה בלבד, דהיינו
  החלק העוסק בניסוח המשפטי, וכי הוא אינו כולל חלקים אחרים של הבחינה.
 3. ידוע לי והובהר לי כי תנאי לקבלת השירות מהחברה הוא הסדרת תשלום על מתן השירות בטרם
  קבלתו.
 4. ידוע לי והובהר לי כי השירות אינו ניתן על ידי החברה עצמה, וכי היא מרכזת את התשלום בלבד.
 5. ידוע לי והובהר לי כי עלי להגיש את הערר עצמו בפועל בעצמי בהתאם להנחיות, להוראות
  ולמועדים של לשכת עורכי הדין, כפי שיתפרסמו על-ידה מעת לעת.
 6. ידוע לי והובהר לי כי שיקול הדעת הסופי אם להגיש את הערר או להימנע מהגשתו הוא שלי
  בלבד. לאחר שעניינתי בערר ומצאתי אותו ראוי להגשה וסברתי כי הגשתו עשויה לסייע בשיפור
  הציון, אולם, יחד עם זאת, ידוע לי והובהר לי כי הגשת הערר מאפשרת ללשכת עורכי הדין
  לבדוק את מטלת הניסוח מחדש במלואה על כל מרכיביה, כך שהגשת הערר עשויה להביא
  לשינוי בציון שקיבלתי בחלק א’ של בחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במועד דצמבר 2021,
  לרבות הפחתה או העלאה בציון בחלק זה של הבחינה, או לחילופין הותרת הציון על כנו ללא
  שינוי. כמו כן, יודע לי והובהר לי כי שינוי בחלק זה של הבחינה עלול להביא לכך שלא אעבור את
  בחינת ההסמכה במועד בו ניגשתי.
 7. אני מוותר בזאת מראש כלפי החברה, לרבות כל מי שמטעמה, על כל טענה או דרישה
  בקשר לשירות, לרבות תוכנו של הערר, הגשתו ותוצאותיו, או כל עניין אחר הקשור בו. מבלי
  לגרוע מכלליות האמור, אני פוטר מראש ובאופן סופי ומוחלט את החברה, לרבות כל מי
  מטעמה, מאחריות בגין כל נזק או פגיעה שתיגרם לי (ככל שתיגרם) באופן ישיר או עקיף,
  כתוצאה מהגשת הערר או אי-הגשתו על ידי.
 8. אני מסכים/ה בזאת כי בכל מקרה גבול האחריות של החברה כלפי לא יעלה על סך התמורה
  ששילמתי עבור השירות או על סך של 520 ש”ח (חמש מאות ועשרים שקלים חדשים), לפי
  הנמוך מבניהם.
 9. לאור כל האמור לעיל, עם הגשת הערר על ידי אני מתחייב/ת בזאת להימנע מכל פרסום או
  שידול שלילי הנוגע לחברה ו/או לבית הספר אותו היא מפעילה , לרבות שירות העררים וידוע לי
  כי מעשה זה יגרום נזק רב לחברה.
נגישות
גלילה למעלה